Būt blakus šodien Jēzum

Mācītājs Romans Kurpnieks

Reiz kāds valdnieks sacīja savam pārvaldniekam, lai tas atmin trīs jautājumus. Ja atminēs, tad saņems bagātīgas dāvanas, ja ne, tad nocirtīs galvu. Jautājumi bija tādi:

- Kurš ir svarīgākais laiks?
- Kurš ir svarīgākais cilvēks?
- Kāds ir svarīgākais uzdevums?

Valdnieks deva pārvaldniekam trīs dienas.

Pārvaldnieks gāja saskumis, jo galvas bija žēl. Pārdomu pilns viņš devās garām laukam, uz kura ganiņš ganīja savu ganāmpulku. Viņš priecīgi darīja savu darbu un redzot saskumušo pārvaldnieku, vaicāja, kādēļ viņš tāds noskumis. Kad pārvaldnieks izstāstīja savu bēdu, ganiņš sacīja:
- tas taču ir tik vienkārši. Svarīgākais laiks ir tagad. Jo pagātne ir aiztecējusi, bet nākotne vēl nav pienākusi. Svarīgākais cilvēks ir tas, kurš atrodas tev blakus. Jo viņš var aiziet un tu viņu vari nekad vairs nesatikt. Un svarīgākais uzdevums ir tas, kuru tu vari izdarīt tagad cilvēkam, kas tev ir blakus.

Stāsts pirmajā acumirklī man šķita vienkāršs. Varbūt pat naivs. Tomēr tajā ir tik daudz patiesības. Un nav jābrīnās, ka ganiņam šis uzdevums likās vienkāršs, jo tieši ganiem Eņģelis pavēstīja lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, par to, ka Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus. (Lk 2:10-11) Gani bija uzticami mazās lietās un Dievs viņiem uzticēja lielu.


Kurš ir svarīgākais laiks? Apustulis Pāvils saka: pamudiniet viens otru ik dienas, kamēr vien var teikt: šodien. Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, redzi, tagad ir glābšanas diena. (2.Kor 6:2) Jēzus saka: Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies (Mt 6:34) Būt šodien.

Kurš ir svarīgākais cilvēks? Atceros Jēzus stāstu par žēlsirdīgo samārieti. Viņam svarīgākais cilvēks bija tas, kurš bija klāt tad, kad ar viņu notika nelaime. Tātad šeit un tagad. Paralizētajam svarīgākie cilvēki bija tie četri, kuri caur jumtu nolaida viņu pie Jēzus kājām. Būt blakus šodien tev.

Varētu teikt, ka šis ir stāsts par mīlestības bausli: mīli savu tuvāko kā sevi pašu! Tomēr te kaut kas iztrūkst. Jo mīlēt savu tuvāko mani aicina arī laicīgā valdība, mani aicināja turēties pie šīm morāles un ētikas normām arī Savienība, kurā dzimu un Savienība, kurā dzīvoju. Bet tas nedarbojās un nedarbojas, jo pietrūka un pietrūkst Dieva! Mīli Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu.

Kāds ir svarīgākais uzdevums? Jēzus tam sacīja: "Patiesi Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē. (Lk 23:43) Būt blakus šodien Jēzum. Jā, arī pie krusta, nāvē un ciešanas, lai būtu kopā arī augšāmcelšanā!


Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!
Valdniek Kungs Jēzu Kristu, mans Dievs, Savas neizteicamās cilvēkumīlestības dēļ Tu laiku beigās esi miesā ietērpies no Mūžamjaunavas Marijas; būdams Tavs kalps, es godinu Tavu pestījošo gādību par mani; es teicu Tevi dziesmās, jo Tevis dēļ esmu iepazinis Tēvu; es slavēju Tevi, jo Tevis dēļ arī Svētais Gars nāca pasaulē; es paklanos Tavai Visšķīstajai Mātei, no Kuras Tu esi tērpies miesā, - kādam bijājamam noslēpumam Viņa kalpojusi! Es cildinu Tavas Eņģeļu kārtas, Tava diženuma kalpotājus un dziesmās teicējus; Kungs, es svētīgu teicu Tavu Kristītāju Priekšteci Jāni; godinu arī par Tevi vēstījušos praviešus, slavinu Tavus svētos apustuļus un jo svinīgi pieminu mocekļus; Tavus priesterus slavinu, Taviem sirdsskaidrajiem paklanos un visus Tavus taisnos uzlūkoju. Šo, tik kuplo un neizteicamo Dievišķo Pulku es, Tavs kalps, aicinu pielūgt Tevi, dāsni visžēlīgo Dievu un tādēļ es lūdzu -piedod man manus grēkus un dāvā man to visu Tavu svēto dēļ, it īpaši Tavas svētās žēlsirdības dēļ, jo Tu esi slavēts mūžīgimūžos! Āmen!