Baznīcas sola fragmenta restaurācija un solu izpēte

Limbažu ev.lut.baznīcā 2015.gadā notika interjera mākslinieciskā izpēte un tika izstrādāta koncepcija baznīcas interjera atjaunošanai saskaņā ar izpētes rezultātiem. 2017.gada risinājās altāra rekonstrukcija, kurai piesaistīts finansējums no Lauku Atbalsta Dienesta.

Kā nākošais solis plānota kanceles un solu rekonstrukcija. Gatavojoties tai 2015.gada novembrī Limbažu ev.lut.baznīcu apmeklēja VKPAI speciālisti, konsultējot par baznīcas interjera atjaunošanas gaitu. Viņi ieteica veikt kanceles un solu rekonstrukciju. Lai būtu paraugs un uzskates līdzeklis solu rekonstrukcijai, 2017.gada vasarā veikta sola fragmenta restaurāciju. Tam izvēlēts altārdaļas labās puses sols, jo tas atrodas vietā, kur ir mazāka apmeklētāju kustība, bet tai pašā laikā sols ir labi redzams un kopā ar altāri veidos vizuāli patīkamu ansambli. Projekta finansējumu sniedza Valts Kultūrkapitāla fonds.

2019.gadā ar Vkkf finansējumu risinājās solu padziļināta izpēte, tika atsegti marmorējumi, pētīti krāsu slāņi. Izpēti veica restauratore Lolita Hermsa